ห้องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล ขุมพลัง Macintosh 8 Core 32 Gb Ram OSX, Yamaha O1v96 ,Logic Pro 9,Pro Tool s 9,Digid esign 03 Full Plugin Pack

o