ออกแบบและจัด กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์เสริมการตลาด โดยยึดหลักผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก เพื่อให้ได้ผลลัพทฺที่ ชัดเจน คุ้มค่า ตรงกลุ่มเป้าหมาย โดยเครื่องมือทางการตลาดที่มี ประสิทธิภาพ และเกิด ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า